Ta strona używa plików cookie!
close

Podstawy prawne

Data dodania: 26 listopada 2015 r.

STATUS PRAWNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI:

 

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

 

- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

 

- wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony za zgodą, bądź w przypadku odwołania po zasięgnięciu opinii wojewody. 

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. 

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji. 

 

Szczegółowo te kwestie reguluje zamieszczone poniżej Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 


1. Ustawa o Policji

 

2. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.